Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN FORTUNE COFFEE

Fortune Coffee B.V.
Van der Waalsstraat 58
2721 KX Zoetermeer
Kvk: Haaglanden, 89067886

Versie 2023

ARTIKEL 1 – Toepasselijkheid 

1.1   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarbij Fortune Coffee B.V., nader te noemen "FC", optreedt als producent en/of verkoper en/of leverancier van goederen en diensten, in de ruimste zin des woords, jegens haar wederpartij, hierna te noemen "wederpartij", en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien.

1.2   Andersluidende voorwaarden van de wederpartij maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Nietigheid, vernietiging van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat onverlet de toepasselijkheid van alle overige bepalingen. De voorwaarden die in de Nederlandse taal zijn uitgevoerd prevaleren te allen tijde boven vertalingen en/of andere afgeleiden.

ARTIKEL 2 – Aanbiedingen

2.1   Alle offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding door de wederpartij bevatten. Indien een aanbieding/offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft FC het recht het aanbod binnen 2 dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2   De inhoud van folders, drukwerken enzovoort binden FC niet, tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen en het betreffende stuk aan de overeenkomst wordt aangehecht.

ARTIKEL 3 – Overeenkomsten

3.1   Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door FC. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van FC, dan wel uit het feit dat zij uitvoering geeft aan de overeenkomst.

3.2   Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van FC binden FC niet voor zover deze niet door haar schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die niet over een schriftelijke volmacht beschikken

3.3   Mondelinge en/of telefonische afspraken gelden slechts, indien zij door FC schriftelijk zijn bevestigd.

3.4   Wijziging van de overeenkomst is slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk, schriftelijk aan FC is medegedeeld en door FC uitdrukkelijk, schriftelijk is aanvaard.

3.5   FC is bevoegd ter uitvoering van het overeengekomene derden in te schakelen.

ARTIKEL 4 – Prijzen

4.1   Alle opgegeven prijzen zijn exclusief de wettelijk verschuldigde BTW.

4.2   FC is bevoegd de prijzen van de reeds gesloten overeenkomsten te wijzigen indien

a. deze wijziging te wijten is aan wijziging in de vastgestelde koersen van buitenlandse valuta;

b. na het sluiten van de overeenkomst prijzen van zaken welke FC niet zelf vervaardigt, lonen salarissen, sociale of andere overheidslasten, heffingen van rechten, vrachten en assurantiepremies wijzigen.

4.3   In het geval als bedoeld in 4.2 heeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en de prijsverhoging op kortere termijn dan 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst heeft plaatsgevonden. Alsdan is deze wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden

4.4   In het geval van 4.2 is FC bevoegd levering te weigeren, indien zij van de wederpartij redelijkerwijs mag aannemen dat deze laatste de overeenkomst niet overeenkomstig de wijziging zal nakomen.

4.5   FC heeft te allen tijde het recht om, alvorens te leveren of de levering voort te zetten, van de wederpartij te verlangen, dat de wederpartij genoegzame zekerheid jegens FC stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens FC, bij gebreke waarvan FC gerechtigd is om de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 5 – Levering

5.1   De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat FC kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige materialen haar tijdig zullen worden geleverd.

5.2   De overeengekomen levertijd vangt eerst aan, of wordt geacht te zijn aangevangen, na ontvangst door FC van alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en bescheiden en eventuele aanbetalingen en/of zekerheden.

5.3   Overeengekomen levertijden zullen door de wederpartij nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen. Uitsluitend in laatstgenoemde situatie kan overschrijding van levertijd in principe slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien schriftelijk overeengekomen. FC is in alle overige gevallen slechts aansprakelijk tot voldoening van schade wegens niet tijdige levering indien de wederpartij haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de wederpartij FC een termijn moet gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijk overeengekomen levertijd om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

5.4   Overschrijding van de levertijd geeft aan de wederpartij niet het recht de overeenkomst zondermeer geheel of gedeeltelijk te ontbinden, behoudens in het geval van opzet of grove schuld aan de kant van FC.

5.5   De goederen worden als geleverd beschouwd, zodra zij door de wederpartij zijn ontvangen en geaccepteerd op de overeengekomen plaats.

5.6   Het vervoer van de zaken geschiedt voor rekening van FC. Het transportmiddel wordt door FC bepaald. Van dit artikellid kan schriftelijk worden afgeweken.

5.7   FC is bevoegd levering van haar food producten in door of vanwege de wederpartij ter beschikking gestelde ruimte, welke niet voldoet aan door FC te stellen eisen van veiligheid en reinheid, te weigeren en aldus ontstane schade bij de wederpartij in rekening te brengen.

5.8   Zolang de eigendomsovergang als bedoeld in artikel 10 nog niet is geschied, zijn de reeds geleverde zaken niet aan te merken als bestanddeel.

5.9   Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door de wederpartij niet zijn afgenomen, of niet kunnen worden aangebracht in het werk, staan de zaken ter beschikking van de wederpartij en worden deze voor zijn rekening en risico opgeslagen door FC. Naar keuze van FC kan FC de wederpartij ook in gebreke stellen en na ommekomst van de in de ingebrekestelling genoemde termijn de bestelde zaken vernietigen op kosten van de wederpartij. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de koopprijs te voldoen vermeerderd met eventuele opslagkosten en/ of vernietigingskosten onverlet.

5.10 Levering geschiedt eenmalig op een door de wederpartij opgegeven adres ook al zijn de bestelde zaken voor de wederpartij bestemd om over verschillende adressen te worden gedistribueerd. De wederpartij staat alsdan in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming/losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading/lossing.

ARTIKEL 6 – Deelleveringen

6.1   Indien is overeengekomen dat de levering der gekochte zaken bij gedeelten, hierna te noemen deellevering, al dan niet op afroep, plaatsvindt, wordt iedere levering als één afzonderlijke leveringstransactie beschouwd, met alle daaruit voortvloeiende rechtsgevolgen van dien.

6.2   Als gevolg van het in lid 1 bepaalde, vindt betaling van de afzonderlijke deelleveringen plaats binnen 14 dagen na factuurdatum van elke afzonderlijke deellevering, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen.

6.3   In het geval van lid 1 is de wederpartij verplicht iedere afzonderlijke deellevering terstond te aanvaarden.

6.4.  Indien de wederpartij niet nakomt enige deellevering tijdig te betalen, heeft FC het recht verdere leveranties op te schorten, zulks met inachtneming van hetgeen in lid 2 is bepaald, totdat de wederpartij aan haar verplichtingen heeft voldaan.

6.5   In het geval van de leden 2 en 4 heeft FC bovendien het recht op grond van toerekenbare tekortkoming de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en zonder rechtelijke tussenkomst.

6.6   Indien de nog te leveren zaken door leverancier nog niet zijn gefabriceerd dan wel zijn ingekocht, wordt de schadevergoeding als bedoeld in lid 5 van dit artikel, gefixeerd op 30% van de koopsom van de nog af te leveren gedeelten.

ARTIKEL 7 - Montage

7.1   De genoemde prijzen in de overeenkomst zijn inclusief montagekosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

7.2   Indien bij een overeenkomst de montagekosten zijn inbegrepen, komen de in lid 7.3 en 7.4 bedoelde kosten ten laste van de wederpartij, alsmede alle extra kosten, met name de kosten welke ontstaan ten gevolge van het niet nakomen van hieronder genoemde verplichtingen door de wederpartij.

7.3   De wederpartij draagt er zorg voor dat de monteur van FC, zodra hij op de plaats van opstelling aankomt, zijn werkzaamheden kan beginnen.

7.4   Alle eventuele bijkomende werkzaamheden, zoals voorzieningen voor het ophangen van automaten, installatie van leidingen, wandcontacten, contactdozen zijn voor rekening van de wederpartij en worden niet door FC verricht en/of geleverd, dan tegen daarvoor afzonderlijk in rekening te brengen prijzen.

7.5   Alle voorzieningen al dan niet volgens door FC aan de wederpartij verstrekte gegevens en tekeningen gemaakt en/of getroffen, voor de opstelling van te monteren apparaten en/of voor de juiste werking van deze apparaten, zijn, indien deze door derden worden uitgevoerd, voor rekening en risico van de wederpartij. FC is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de uitvoering daarvan.

7.6   Onverminderd het bepaalde in dit artikel heeft FC het recht de montage van door haar geleverde apparaten te weigeren, indien de getroffen voorzieningen, naar het oordeel van FC, niet zijn uitgevoerd in overeenstemming met de door FC te stellen eisen, zonder dat tot betaling van enige schadevergoeding aan de wederpartij gehouden te zijn.

7.7   De wederpartij draagt er zorg voor dat alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen en voorschriften inzake het milieu door haar en door het personeel, van wie zij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, in acht worden genomen. Indien de monteur ten gevolge van omstandigheden, onafhankelijk van FC'S wil, niet regelmatig met de montage kan doorgaan, komen de hieruit voortvloeiende kosten ten laste van de wederpartij.

ARTIKEL 8 - Voortgang, uitvoering werkzaamheden

8.1   Wanneer de leveringen of werkzaamheden door oorzaken buiten schuld van FC niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is FC gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

8.2   Indien tijdens de uitvoering van de door FC aangenomen werken blijkt, dat deze onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van aan FC niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook heeft FC het recht te vorderen dat de aan FC verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve tengevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. FC heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door haar verrichte werkzaamheden.

8.3   Alle onkosten welke door FC worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 9 - Risico tijdens transport

9.1   Indien de verzending van bestelde zaken geschiedt op een door FC te bepalen wijze is het transportrisico voor rekening en risico van FC. In het andere geval voor rekening van de wederpartij.

9.2   Indien het vervoer geschiedt op een door FC te bepalen wijze, dient FC zich te verzekeren tegen schade tengevolge van het transport.

ARTIKEL 10 - Eigendomsvoorbehoud

10.1 De levering van de zaken aan de wederpartij geschiedt onder het uitdrukkelijk voorbehoud van eigendom tot het tijdstip, waarop de wederpartij geheel aan zijn overeengekomen tegenprestatie, zoals betaling, inclusief montage en /of andere kosten heeft voldaan, waaronder wordt begrepen de prestatie, verschuldigd wegens het tekortschieten in de nakoming door de wederpartij van de gesloten overeenkomst.

10.2 Door het aangaan van een overeenkomst door de wederpartij met FC en de registratie hiervan vestigt de wederpartij bij voorbaat een stil pandrecht op alle door FC aan de wederpartij te leveren zaken tot zekerheid voor de betaling door de wederpartij aan FC van alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van FC op de wederpartij, totdat al die vorderingen zullen zijn voldaan.

10.3 De wederpartij is jegens FC aansprakelijk voor alle schade die ontstaat aan de zaken vanaf het moment van aflevering tot het moment van eigendomsovergang.

10.4 Beroep door FC op het eigendomsvoorbehoud laat onverlet het recht van FC tot het vorderen van schadevergoeding, gederfde winst en interest.

10.5 De wederpartij is verplicht FC terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

10.6 De wederpartij is niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van één of meerdere financiers te brengen (warrantage) zolang het eigendomsvoorbehoud van FC geldt. Doet de wederpartij dit toch dan zal zulks worden aangemerkt als toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van de wederpartij. FC kan alsdan terstond, zonder enig ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van FCop vergoeding van schade, gederfde winst en interest. Indien de wederpartij dit verbod overtreedt verbeurt hij een boete van 25% van de koopprijs onverminderd het recht van FC op schadevergoeding, zo dit het boetebedrag mocht overtreffen.

10.7 Koper c.q. opdrachtgever geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan FC dan wel aan een door FC aan te wijzen derde(n) om, in alle gevallen waarin FC haar eigendomsrechten wiluitoefenen, al die plaatsen te betreden waar eigendommen van FC zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

ARTIKEL 11 - Betaling

11.1 Betaling dient netto contant binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, ook indien conform artikel 5, 6 en 7 niet kan worden geleverd.

11.2 Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:

a. Zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een krediet beperkingtoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist.

b. Zal de wederpartij aan de gebruiker een rente verschuldigd zijn ter grootte van de wettelijke rente conform artikel 6:119/120 BWzonder dat daartoe enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt.Ondernemingen zoals genoemd in artikel 6:235 lid 1 BW zijn naast voornoemde rente een verhoging verschuldigd van 4%.

c. Zal de wederpartij na ingebrekestelling  door FC bij niet nakoming van haar  betalingsverplichtingen tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn, welke berekend worden overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten doch worden tenminste vastgesteld op € 250,--. Daarnaast wordt de wederpartij aan FC verschuldigd alle gerechtelijke kosten en/of kosten voor executiemaatregelen, waaronder kosten van een faillissementsaanvrage etc..

11.3 Ter keuze van FC kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

11.4 Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is FC bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering/ verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van ingebreke/verzuim zijn indien FC het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

11.5 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

ARTIKEL 12 - Garantie

12.1 Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, garandeert FC de deugdelijkheid en goede kwaliteit van geleverde apparatuur gedurende een garantietermijn van 12 maanden, te rekenen vanaf het tijdstip van levering, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk iets anders is overeengekomen.

12.2 Voor zaken of onderdelen van zaken, die de leverancier niet zelf vervaardigt, verleent FC slechts garantie, indien en voor zover haar toeleverancier op haar beurt aan FC garantie heeft verstrekt. In dit geval stelt FC de wederpartij bij de aflevering van de zaken en/of diensten op de hoogte van de garantiebepalingen van haar toeleveranciers en de termijn, waarbinnen die garantie kan worden ingeroepen.

12.3 De verplichting, die volgt uit het hierboven in lid 1 bedoelde geldt voor FC slechts, indien de wederpartij aantoont dat de ondeugdelijkheid of het gebrek is ontstaan binnen de in lid 1 vermelde garantietermijn en uitsluitend het gevolg is van de ondeugdelijkheid of slechte kwaliteit van het gebruikte materiaal, de fabricage of de uitvoering.

12.4 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

a. de niet inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel anders dan het voorziene normale gebruik;

b. normale slijtage;

c. montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen de wederpartij;

d. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;

e. in overleg met de wederpartij aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken ;

f. materialen of zaken die de wederpartij aan FC ter bewerking heeft verstrekt;

g. door de wederpartij van derden betrokken onderdelen voor zover de derde geen garantie aan de wederpartij heeft verstrekt;

h. het gebruik van niet door FC geleverde grondstoffen voor wat betreft apparaten en/of automaten.

12.5 Wanneer de garantie als vermeld in dit artikel van toepassing is, is FC gehouden het ondeugdelijke te harer beoordeling te vervangen of te herstellen.

12.6 Vervanging strekt niet verder dan het kosteloos toezenden van een nieuw exemplaar.

12.7 Indien FC ter voldoening van zijn garantieverplichtingen onderdelen/zaken vervangt, worden de vervangen onderdelen/zaken eigendom van FC.

12.8 Onverminderd de vervanging of het herstel, blijft de oorspronkelijke garantietermijn gehandhaafd.

12.9 Terzake van de door FC uitgevoerde reparatie/of revisiewerkzaamheden of andere diensten wordt, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode van 12 maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van FC om in geval van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten.

12.10 Het beweerdelijk niet nakomen door FC van haar garantieverplichtingen ontslaat de wederpartij niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met FC gesloten overeenkomst.

ARTIKEL 13 - Aansprakelijkheid

13.1 FC is voor schade, toegebracht aan de wederpartij en/of derden door FC of door de personen of hulpmiddelen, van wie zij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, niet aansprakelijk, behoudens het bepaalde in artikel 12 en behoudens wanneer er sprake is van opzet of grove schuld.

13.2 FC is jegens de wederpartij nimmer aansprakelijk voor eventuele gevolgschade, bedrijfsschade, indirecte schade, schade van derden en/of gederfde winst, behoudens wanneer er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van FC.

13.3 FC is niet aansprakelijk voor schade die door de wederpartij en/of derden wordt geleden, welke direct of indirect is veroorzaakt door het product zelf, behoudens wanneer FC moet worden beschouwd als producent in de zin van artikel 6:185 BW en de leden a t/m f van dat artikel niet van toepassing zijn en dan nog slechts voor de schade als bedoeld in artikel 6:190 BW.

13.4 Ongeacht hetgeen is overeengekomen is FC, uit welke hoofde ook, in geen geval verder aansprakelijk dan tot vergoeding van de factuurwaarde van de zaken, ten gevolge waarvan de wederpartij schade heeft geleden.

13.5 Adviezen door FC gegeven met betrekking tot kwaliteiten, uitvoeringsvormen, maten etc. worden naar beste weten verstrekt, doch de wederpartij kan jegens FC in verband met  bedoelde adviezen geen enkele aanspraak maken op schadevergoeding.

13.6 Ingeval van fabricage van zaken naar tekening, modellen, monsters of andere aanwijzingen in de ruimste zin des woords, van de wederpartij ontvangen of van derden in opdracht van de wederpartij, neemt de wederpartij de volle garantie op zich en vrijwaart zij FC te dien aangaande, dat door de fabricage en/of levering van deze artikelen geen merk, octrooi, gebruiks- of  handelsmodel of enig ander recht van derden wordt aangetast.

13.7 Indien enige derde op grond van een beweerd recht tegen de fabricage en/of levering van bedoelde zaken bezwaar maakt, is FC zonder meer bevoegd terstond de fabricage en/of levering te staken en vergoeding van gemaakte kosten van de wederpartij te vorderen, onverminderd haar recht op schadevergoeding en zonder dat de wederpartij zijnerzijds jegens FC recht heeft op schadevergoeding

13.8 FC is niet aansprakelijk voor schade aan of verloren gaan van zaken van de wederpartij en/of derden, die haar in verband met de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst mochten worden toevertrouwd, behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de kant van FC.

13.9 De wederpartij vrijwaart FC voor aanspraken van derden op vergoeding van schade jegens de wederpartij op grond van aansprakelijkheid uit welke hoofde ook.

ARTIKEL 14 – Overmacht

14.1 Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt onder overmacht verstaan; elke van de  wil van partijen onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst blijvend of  tijdelijk verhinderd. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend begrepen; nietdeugdelijke of niet tijdig levering door toeleveranciers aan ;ziekte van personeel van gebreken in hulp en transportmiddelen;brand, werkstaking,verkeersbelemmeringen, overheidsmaatregelen,oorlog of andere onlusten, weersinvloeden.

14.2 In het geval van lid 1 zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat daartoe  een ingebrekestelling is vereist en zonder rechterlijke tussenkomst, dan wel haar verplichtingen met de duur van de overmacht op te schorten, zonder dat een der partijen recht heeft op schade vergoeding.

ARTIKEL 15 - Reclamaties of klachten

15.1 De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien zichtbare defecten worden geconstateerd, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief en/of begeleidingsbon en binnen 24 uur ter kennis van FC te worden gebracht, zulks met onmiddellijke schriftelijke bevestiging aan FC.

15.2 Het recht op reclame geldt slechts, wanneer de wederpartij de manco's, gebreken in het geleverde of vertraging in de levering schriftelijk, binnen 8 dagen na constateren van genoemde manco's, gebreken of vertraging ter kennis heeft gebracht van FC, onverminderd het gestelde in lid 1.

15.3 Het recht op reclame bestaat niet, indien de zaken zijn verwerkt of doorgeleverd, zomede indien niet binnen de in 15.1 en 15.2 genoemde termijnen is gereclameerd. Als dan worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.

15.4 Indien de geleverde zaken en/of diensten niet beantwoorden aan de eisen van de overeenkomst, heeft de wederpartij het recht alsnog deugdelijke nakoming van de overeenkomst jegens FC te vorderen, hierna te noemen "reclame".

15.5 Gebreken bij een deel van de levering geven geen recht op weigering van de gehele zending.

15.6 Retourzending van de geleverde zaken is slechts toegestaan indien hiervoor uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming is verkregen van FC. De retourzending geschiedt slechts voor rekening en risico van FC indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd en zij de reclame gegrond heeft verklaard. In dergelijke gevallen geschiedt retourzending op een door FC te bepalen wijze.

15.7 Het recht op reclame geeft de wederpartij niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten

ARTIKEL 16 - Beëindiging

16.1 Indien de wederpartij één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst, de wetten, de gewoonte of eisen van redelijkheid en billijkheid ingevolge artikel 6:248 lid 1 BW niet nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling of schuldsanering aanvraagt, overgaat tot liquidatie van haar zaken of haar vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen c.q. onder curatele wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of deel ervan verliest heeft FC het recht om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat een ingebrekestelling is vereist en zonder rechterlijke tussenkomst.

16.2 Indien het geval van lid 1 zich voordoet, heeft FC het recht verdere leveranties te staken en terstond betaling te vorderen van de reeds geleverde zaken en diensten.

16.3 Annulering van de overeenkomst door de wederpartij is slechts mogelijk indien FC daarin toestemt. Alsdan is de wederpartij aan FC, naast vergoeding van tenminste 20% van de koopsom (aanneemsom), verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, alsdan niet be- of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart FC terzake. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 17 - Industriële eigendom

17.1 Alle door FC verstrekte tekeningen, afbeeldingen, productsamenstellingen, maten en gewichtenopgaven, alsmede alle andere in het kader van de overeenkomst door FC aan de wederpartij verstrekte informatie, blijft behoudens voorafgaande uitdrukkelijk, schriftelijke toestemming van FC is het de wederpartij verboden deze bescheiden te (doen) kopiëren of aan derden ter inzage te verstrekken dan wel ter beschikking te stellen.

17.2 Indien door FC, op verzoek van de wederpartij een speciale, voor de wederpartij bestemde verpakking wordt ontworpen en/of product wordt samengesteld, blijven dat ontwerp en/of die productsamenstelling te allen tijde het eigendom van FC.

17.3 Indien het geval van lid 3 zich voordoet en de wederpartij de overeenkomst ontbindt, om welke reden dan ook, is de wederpartij verplicht het door FC vervaardigde speciale verpakkingsmateriaal, voor zover nog voorradig, tegen kostprijs van FC af te nemen.

ARTIKEL 18 – Geheimhouding

18.1 Zowel FC als wederpartij zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie, die in het kader van de gesloten overeenkomst wordt uitgewisseld FC is niet aansprakelijk voor schade die door de wederpartij en/of derden wordt geleden, welke direct of indirect is veroorzaakt door het product zelf, behoudens wanneer FC moet worden beschouwd als producent in de zin van artikel 6:185 BW en de leden a t/m f van dat artikel niet van toepassing zijn en dan nog slechts voor de schade als bedoeld in artikel 6:190 BW.

18.2 Ongeacht hetgeen is overeengekomen is FC, uit welke hoofde ook, in geen geval verder aansprakelijk dan tot vergoeding van de factuurwaarde van de zaken, ten gevolge waarvan de wederpartij schade heeft geleden.

ARTIKEL 19 - Geschillen en toepasselijk recht

19.1 Eventuele tussen partijen gerezen geschillen worden berecht door de bevoegde rechter in de woonplaats of regio van de FC vestiging, onverminderd het recht van FC zich te wenden tot de overigens bevoegde rechter.

19.2 Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing kunnen zijn, is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing, inclusief het Weens Koopverdrag (Convention on the International Sale of Goods 1980).

ARTIKEL 20 - Privacy bescherming

20.1FC behandelt en beveiligt de verkregen persoonsgegevens van de wederpartij in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hiervoor hebben wij een privacy beleid opgesteld. Zie hiervoor onze website www.fortune.nl/privacy.

Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel